Branschledande referenskunder

Nedan hittar du exempel på sånt vi hjälper våra kunder med –exempelvis utredningsuppdrag inom cellulosaindustrin, teknisk rådgivning till finansiella institutioner, uppdrag gällande schakt, mark- och anläggningsentreprenad samt styrelseuppdrag.
Klicka här och se vad våra kunder säger om oss.

Vid stor produktion, som ofta är fallet vid moderna fabriker, blir den totala vattenförbrukningen ändå betydande. Hållbarhet och ekonomi är två starka drivkrafter att förbättra detta område.

HALLSTA PAPPERSBRUK

Sammanställa äskande om ombyggnad av avloppsrening

Hallsta Pappersbruk ville modernisera sin avloppsrening ytterligare och samtidigt öka reningskapaciteten. Uppdraget för GSk Konsult var att värdera och sammanställa gjorda utredningar till ett investeringsäskande.

Processutredningar inom pappersindustri och vattenrening

LENDERS´ TECHNICAL ADVISOR

Teknisk rådgivning och granskning åt långivare

GSk Konsult har ett pågående uppdrag som teknisk rådgivare åt bank/långivare i ett större investeringsprojekt inom cellulosaindustrin för återvunnet cellulosabaserat material. I uppdraget ingår bland annat att granska större ingående kontrakt samt hur projektet fortskrider beträffande tidsplaner och kostnadsutfall.

KONFIDENTIELL UPPDRAGSGIVARE

Teknisk Due Diligence

GSk Konsult har genomfört en teknisk Due Diligence för konfidentiell uppdragsgivare och projekt. Företaget planerar en större investering för upparbetning av återvunnet cellulosabaserat material i full skala. Uppdraget omfattade värdering av befintlig fabrik och process i liten skala, utvecklingsarbete av process samt förstudieutredningen för en större investering i fullskalig fabrik.

BOTRÄSK HOLDING/HALLSTAVIKS SCHAKT

Teknisk och affärsmässig rådgivning inom entreprenadverksamhet / bergskrossning

GSk Konsult har idag flera olika konsultroller inom Boträsk Holding AB och dess dotterbolag Svensk Markentreprenad AB, Hallstaviks Schakt AB och Hallstaviks Mekaniska Maskinmontage AB. Bolagen har totalt ca 85 anställda som arbetar med bland annat maskinkonstruktion, ombyggnad av entreprenadmaskiner, stenkrossning, mark- och anläggningsentreprenader, reparationer, service, lyft och transporter. GSk Konsult bidrar med både teknisk och affärsmässig rådgivning och har till exempel arbetat fram en ny modell för lönsamhetskontroll. Göran Starck är ledamot i moderbolagets styrelse.

Rådgivning inom entreprenadverksamhet / begskrossning

Processutredningar inom pappersindustri och vattenrening

HALLSTA PAPPERBRUK

Arbeta fram ett uppföljningsprogram för vattenförbrukning

I GSk Konsults uppdrag ingick att kartera befintliga vattenmätare samt utveckla ett nytt koncept så att vattenförbrukningen kan följas översiktligt och trimmas med hjälp av Hallsta Pappersbruks befintliga informationssystem. Arbetet utfördes tillsammans med befintlig organisation.

IGGESUNDS BRUK

Konceptstudie för att reducera vattenförbrukning vid kartongmaskiner

Uppdraget omfattade inventering av befintlig vattenförbrukning, framtagande av ett åtgärdsförslag för att reducera vattenförbrukningen samt sammanställning av en rapport med kostnadsuppskattningar. Arbetet ingick i en större studie som gällde hela Iggesunds bruk. GSk Konsult utförde sitt arbete i nära samarbete med befintlig organisation.
Förstudier och förprojekt för investeringsprojekt inom processindustri
Rådgivning och support
HOLMEN

Specialistroll och rådgivning i vattengrupp på koncernnivå

Holmen har en koncerngemensam arbetsgrupp för att olika delar av koncernen enklare ska kunna stödja varandra i arbetet med reducerad vattenförbrukning vid fabrikerna. GSk Konsult ger idag specialistsupport till denna arbetsgrupp.
HALLSTA PAPPERSBRUK

Projektledning för sluttäckning av industrideponi (12 ha)

En industrideponi använd av Hallsta Pappersbruk skulle sluttäckas för att garantera att inga framtida läckage till omgivningen sker oavsett väderlek. Arbetet utfördes av en huvudentreprenör samt en underentreprenör, dels för maskinarbete med jord och fyllnadsmassor, dels för läggning av tätskiktsduk. Sluttäckningsarbetet utfördes 2012 – 2019. GSk Konsult bidrog med övergripande projektledning med ekonomiuppföljning.

Projektledning av tekniska investeringsprojekt
KONFIDENTIELL UPPDRAGSGIVARE

Rådgivning vid framtagande av utvecklingsplan för industriområde

GSk konsult deltog i en projektgrupp som tog fram en strategisk dispositionsplan för utveckling av ett industriområde.