Branschledande referenskunder

Vatten är en vital råvara vid massa- och papperstillverkning och pappersindustrin har sedan länge ett starkt fokus på vattenhushållning och att begränsa utsläpp.

Vid stor produktion, som ofta är fallet vid moderna fabriker, blir den totala vattenförbrukningen ändå betydande. Hållbarhet och ekonomi är två starka drivkrafter att förbättra detta område.

HALLSTA PAPPERSBRUK

Sammanställa äskande om ombyggnad av avloppsrening

Hallsta Pappersbruk ville modernisera sin avloppsrening ytterligare och samtidigt öka reningskapaciteten. Uppdraget för GSk Konsult var att värdera och sammanställa gjorda utredningar till ett investeringsäskande.
Processutredningar pappersindustri och vattenrening
KONFIDENTIELL UPPDRAGSGIVARE

Teknisk Due Diligence

GSk Konsult har genomfört en teknisk Due Diligence för konfidentiell uppdragsgivare och projekt. Företaget planerar en större investering för upparbetning av återvunnet cellulosabaserat material i full skala. Uppdraget omfattade värdering av befintlig fabrik och process i liten skala, utvecklingsarbete av process samt förstudieutredningen för en större investering i fullskalig fabrik.

HALLSTAVIKS SCHAKT AB

Teknisk och affärsmässig rådgivning inom entreprenadverksamhet / bergskrossning

Rådgivning inom entreprenadverksamhet / begskrossning

Processutredningar pappersindustri och vattenrening
HALLSTA PAPPERBRUK

Arbeta fram ett uppföljningsprogram för vattenförbrukning

I GSk Konsults uppdrag ingick att kartera befintliga vattenmätare samt utveckla ett nytt koncept så att vattenförbrukningen kan följas översiktligt och trimmas med hjälp av Hallsta Pappersbruks befintliga informationssystem. Arbetet utfördes tillsammans med befintlig organisation.
IGGESUNDS BRUK

Konceptstudie för att reducera vattenförbrukning vid kartongmaskiner

Uppdraget omfattade inventering av befintlig vattenförbrukning, framtagande av ett åtgärdsförslag för att reducera vattenförbrukningen samt sammanställning av en rapport med kostnadsuppskattningar. Arbetet ingick i en större studie som gällde hela Iggesunds bruk. GSk Konsult utförde sitt arbete i nära samarbete med befintlig organisation.
Förstudier och förprojekt för investeringsprojekt inom processindustri
Rådgivning och support
HOLMEN

Specialistroll och rådgivning i vattengrupp på koncernnivå

Holmen har en koncerngemensam arbetsgrupp för att olika delar av koncernen enklare ska kunna stödja varandra i arbetet med reducerad vattenförbrukning vid fabrikerna. GSk Konsult ger idag specialistsupport till denna arbetsgrupp.
HALLSTA PAPPERSBRUK

Projektledning för sluttäckning av industrideponi (12 ha)

En industrideponi som används av Hallsta Pappersbruk ska sluttäckas för att garantera att inga framtida läckage till omgivningen sker via nederbörd. Arbetet utförs av en huvudentreprenör samt en underentreprenör – dels för maskinarbete med jord och fyllnadsmassor och dels för läggning av tätskiktsduk. Sluttäckningsarbetet utförs under åren 2012 – 2019. GSk Konsults uppdrag omfattar övergripande projektledning med ekonomiuppföljning och är en fortsättning av Göran Starcks tidigare anställning vid Hallsta Pappersbruk.
Projektledning av tekniska investeringsprojekt
KONFIDENTIELL UPPDRAGSGIVARE

Rådgivning vid framtagande av utvecklingsplan för industriområde

GSk konsult deltog i en projektgrupp som tog fram en strategisk dispositionsplan för utveckling av ett industriområde.